Loading...

Opleiding toegepaste islamitische wetenschappen

Het Centrum voor Islamitische Educatie De Toekomst (CIET) organiseert de opleiding ‘toegepaste islamitische wetenschappen’ sinds 2011.

De opleiding bestaat uit een driejarig programma met les enkel op zaterdag. Wie de drie jaar voltooit, krijgt een diploma.

Het driejarig programma bestaat uit 15 modules en paper. De modules worden na elkaar gegeven en bestaan meestal uit 6 lessen. Na elke module volgt er een examen en beginnen we met de volgende module. Je kan de modules los van elkaar volgen, dit maakt het mogelijk voor studenten om zich in te schrijven voor specifieke modules.

Naar het leerplatform

Deze opleiding heeft als doel een algemene fundamentele kennis te geven over de islamitische wetenschappen en traditie. De opleiding staat open voor zowel moslims als niet-moslims. Voor niet-moslims is deze opleiding interessant om diepgaand kennis te maken met de Islam.
De opleiding wil een brug slaan tussen de islamitische wetenschappen en traditie en de Europese context waarin wij leven. Met deze kennis kan de moslim zijn geloof in de hedendaagse samenleving op de juiste manier beoefenen en een positieve bijdrage bieden aan zijn maatschappij. De cursus is een vertrekpunt voor elke moslim die actief wil bijdragen aan het oplossen van de problemen van de moslims in onze samenleving en wil streven naar de evolutie en emancipatie van de moslimgemeenschap.
Je krijgt per module na het slagen voor een examen een deelcertificaat en op het einde van de opleiding krijg je bij het slagen een diploma. Met dit diploma kan je meteen een positieve bijdrage doen binnen de maatschappij en meer specifiek binnen de moslimgemeenschap.

1. Het is relevant voor volgende beroepen en functies binnen de gemeenschap en de maatschappij:

• Beroepen:

Islamleerkrachten, geschiedenisleerkrachten, cultuurleerkrachten, jeugdwerkers, integratiesector, sociaal assistenten en voor iedereen die vanuit zijn eigen expertise, sector of domein een islamitische visie wil meenemen en implementeren hierbinnen.

• Functies binnen de moslimgemeenschap:

Moskeebestuurders, islamitische verenigingen, …

2. Het is ook relevant voor studenten en onderzoekers van hogescholen en universiteiten:

• Studenten

Deze opleiding is ook heel relevant als Add-on voor studenten hoger onderwijs die naast hun curriculum een diepgaande islamitische visie willen ontwikkelen zodat ze vanuit hun sector kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de moslimgemeenschap en maatschappij in het algemeen. Niet-moslim studenten die geïnteresseerd zijn in de islam omwille van academische redenen (vb.: thesisonderwerp) zijn zeker welkom. De modules worden op academisch niveau gegeven en kunnen de studenten toegang bieden tot bronnen en auteurs die belangrijk zijn voor het eigen onderzoek. Ook krijgt de student een insidersview en panoramisch zicht op de islamitische wetenschappen.

• Onderzoekers

De opleiding is interessant voor onderzoekers die zich verdiepen in de moslimwereld en islamitische beschavingen en religie. Men krijgt een insidersview van de islamitische wetenschappen en geschiedenis en toegang tot islamitische bronnen en auteurs.

Inschrijven

In de Belgische context worden islam studies voor volwassenen op twee manieren georganiseerd.
Enerzijds organiseren de meeste universiteiten in België studies over de islam vooral vanuit historische, tekstuele, literaire, linguïstische en theologische thema’s. Sommige van deze vakken raken even de huidige problemen van de moslimlanden en de moslims in Europa aan, maar in heel beperkte mate. Het overgrote deel van de vakken heeft weinig relevantie voor de evolutie en emancipatie van de moslimgemeenschap in Europa. Men kijkt naar de ‘moslims’ vanuit een outsiders perspectief. Deze oppervlakkige benadering die niet vertrekt vanuit de beleving van de moslims zelf van hun eigen religie en sociale realiteit, kan de moslimgemeenschap in België weinig helpen met haar ontwikkeling.
Daar tegenover staat een andere benadering van islam studies, die we terugvinden bij moskeeën en in allerlei initiatieven van verenigingen om islamonderwijs te organiseren. Hierbij gaat het om een zware theologische studie van het Arabisch in de Koran, waarbij de contextualisatie en toepassing van de islam in de Belgische maatschappij uit het oog worden verloren. Deze lessen zijn teveel gericht op de individuele en vormelijke beleving van de islam door de rituele aanbiddingen en te weinig op het maatschappelijke aspect. Hiermee gaat de globale beleving van de kern van het geloof verloren.
Er is nood aan islamitische studies voor volwassenen die inzicht bieden in de problemen van de moslims in Europa en waarbij contextualisatie van de islam centraal staat. Het is belangrijk concrete handvaten te reiken die moslims kunnen gebruiken in hun dagelijkse individuele maar ook maatschappelijke leven. De vroege moslims hielden rekening met de culturele context van de maatschappij om de islam te begrijpen, vooral bij sociale thema’s. Daarom streven we in onze opleiding opnieuw naar deze contextualisatie, maar dan binnen een Europese context.
Het CIET wil de moslimgemeenschap en anderen voorzien van de nodige kennis en tools zodat zij weer een belangrijke rol kan opnemen in het ontwikkelen van de wereldbeschaving, zoals vroeger het geval was.
Deze opleiding heeft als doel een algemene fundamentele kennis te geven over de islamitische wetenschappen en traditie. De opleiding staat open voor zowel moslims als niet-moslims. Voor niet-moslims is deze opleiding interessant om diepgaand kennis te maken met de Islam.
De opleiding wil een brug slaan tussen de islamitische wetenschappen en traditie en de Europese context waarin wij leven. Met deze kennis kan de moslim zijn geloof in de hedendaagse samenleving op de juiste manier beoefenen en een positieve bijdrage bieden aan zijn maatschappij. De cursus is een vertrekpunt voor elke moslim die actief wil bijdragen aan het oplossen van de problemen van de moslims in onze samenleving en wil streven naar de evolutie en emancipatie van de moslimgemeenschap.
Je krijgt per module na het slagen voor een examen een getuigschrift en op het einde van de opleiding krijg je bij het slagen een diploma of getuigschrift. Met dit diploma kan je meteen een positieve bijdrage doen binnen de maatschappij en meer specifiek binnen de moslimgemeenschap.

Inschrijven

De lessen worden gegeven in klasverband te Borgerhout. De docent geeft les via videoconferencing. De videoconferencing connectie wordt op een groot scherm geprojecteerd. De cursisten kunnen de docent zien en vragen stellen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van PowerPoint, die ook geprojecteerd wordt op het scherm. Zo kunnen de cursisten de structuur van de les volgen. In Gent is er enkel online les via afstandsonderwijs je dient de lessen dan thuis online te volgen. De cursisten worden verwacht zelf nota’s te nemen, de notitie-cursus kan je downloaden van de website.
De lessen zijn ingedeeld in modules (ongeveer 6 lessen per module). Na de laatste les van iedere module zijn er twee weken voorzien om te studeren voor het examen.
Per module is er op het einde een examen. Bij het slagen krijgt men een deelcertificaat.

Inschrijven

We geven de voorkeur aan aanwezigheid tijdens de opleiding dit kan enkel op locatie te Borgerhout, omdat je dan tijdens en na de les vragen kan stellen en je kennis kan verdiepen. Als je niet aanwezig bent, is het moeilijker om nog vragen te stellen. Voor de cursisten die toch niet aanwezig kunnen zijn met een geldige reden zoals het wonen op meer dan 50 km afstand of andere studies of werk op zaterdag, is er afstandsonderwijs mogelijk. Op de locatie te Gent is er enkel afstandsonderwijs mogelijk je dient thuis de lessen online te volgen. Je betaalt voor de module of voor het opleidingsjaar. Dan krijg je een studentenlogin die je toegang biedt tot de audiofiles van elke les, video’s, de PowerPoint en notitie-cursus.
Na het beëindigen van de module moet het examen wel ter plaatse worden afgelegd als je een deelcertificaat wenst.

Inschrijven.

Jaarprogramma’s

Eindtermen

Na het afronden van de opleiding wordt er verwacht dat de cursist volgende zaken heeft meekregen

 • De cursist heeft de nodige tools en inzichten om toegang te krijgen tot het islamitisch wetenschappelijke patrimonium.
 • De cursist begrijpt wat de taak van de mens is op aarde volgens de Islam, op welke manier hij deze dient uit te voeren en hoe hij, zijn ziel kan reinigen en zich kan bevrijden van alles dat hem weerhoudt deze taak te vervullen.
 • De cursist beheerst de algemene doeleinden en principes waarop de Islam is gebaseerd. Hij begrijpt welke plaats elk voorschrift van de Islam inneemt in het leven. De cursist kan dit algemeen kader gebruiken om zijn gedachten en acties te oriënteren.
 • De cursist heeft inzicht verworven in de diepere betekenis van de religieuze plichten die een moslim dient na te leven, zoals gebed, vasten, aalmoes…
 • De cursist verwerft inzicht in de islamitische voorschriften in verband met wereldse opdrachten waarmee hij geconfronteerd wordt, zoals huwelijk, scheiding, financiële transacties…
 • De cursist heeft een weergave van hoe de teksten van de Islam in het algemeen dienen begrepen en op de realiteit toegepast te worden. Hij heeft notie van de eigenschappen en categorieën van teksten en begrijpt hoe ze bewaard zijn gebleven, hoe de geleerden met de teksten omgaan om er een voorschrift uit te halen, waarom er meningsverschillen bestaan tussen de geleerden en hoe men daarmee moet omgaan.
 • De cursist krijgt inzicht in hoe de moslims vanuit hun principes vorm hebben gegeven aan de islamitische beschaving en op welke beginselen deze rustte, hoe deze beschaving ten onder is gegaan en om welke redenen. Ook heeft de cursist notie van de pogingen van de hervormers om de moslimmaatschappij te veranderen en waar ze al dan niet in slaagden. De cursist kent de belangrijkste hedendaagse hervormers en begrijpt waar de hedendaagse uitdagingen schuilen en hoe deze vanuit een islamitisch perspectief tegemoet te gaan.
 • De cursist ontwikkelt een visie op de plaats van de Islam in Europa en de compatibiliteit met de Europese samenleving. Ook begrijpt hij hoe het islamitisch perspectief zich positioneert ten opzichte van verschillende Europese waarden en normen. De cursist begrijpt hoe hij een evenwicht kan vinden tussen zijn of haar islamitische en Europese identiteit, tussen authenticiteit en moderniteit.
 • De cursist ontwikkelt een visie van hoe hij aan de Belgische samenleving kan bijdragen en wat de uitdagingen zijn die de moslims te wachten staan in Europa.
 • De cursist ontwikkelt een visie van hoe hij kan bijdragen aan de ontwikkeling van de islamitische gemeenschap in België.
 • De cursist ontwikkelt een visie over de islam die van praktisch nut is bij zijn beroepsprofiel (leerkracht, welzijnszorg, …)

Diploma / Certificaat

CIET organiseert de opleiding toegepaste islamitische wetenschappen en reikt per module een deelcertificaat uit bij het slagen voor een examen. Bij het volgen van de volledige opleiding maakt de cursist kans op een diploma, ook uitgereikt door het CIET. De diploma’s en certificaten zijn niet erkend in België.

Wat kan je bereiken met de opleiding